خواستگاری در دوره های مختلف

     *يک هفته پس از خلقت آدم:

     چون حوا بدون پدر و مادر بود آدم اصلا مشكلی نداشت و چای داغ را روی خودش

     نريخت .

     *دو هزار و پانصد سال بعد از خلقت آدم:

     انسان تازه كشاورزی را آموخته . وقتی داره توی مزرعه به عنوان شخم زدن زمين

     عمل می كنه با ديدن يک دختر متوجه می شود كه بايد ازدواج كند .

     برای همين با مقدار زيادی گندم به مزرعه پدر دختر می رود . اونجا می پرسند:

     جز خودت كه اومدی خواستگاری چند تا خر ديگه داری؟

     چند متر زمين داری؟

     چند تا خوشه گندم برداشت می كنی؟

     آيا خدمت در لشگر پادشاه رو به انجام رسانده ای؟

     بعد عروس خانم با كوزه چای وارد ميشه و خواستگار هم واسه اينكه نشون بده

     خيلی هول شده تمام كوزه رو روی سرش خالی می كنه .

     *ده سال قبل:

     پسر پس از اتمام خدمت مقدس سربازی به اين نتيجه می رسد كه بايد ازدواج كند

     و ازمادرش می خواهد كه دختری را برايش انتخاب كند . در اينجا اصلا نيازی نيست كه

     خواستگار دختر را بشناسد چون پس از ازدواج به اندازه كافی فرصت برای شناخت

     وجود دارد . در ضمن سنت چای ريزون كماكان پابرجاست .

     *هم اكنون:

     به دليل پيشرفت تكنولوژی در حال حاضر خواستگار به آخرين نسخه ياهو مسنجر

     احتياج دارد . البته از" ام اس ان " يا " آی سی كيو " هم می تواند استفاده كند

     ولی آنها آيكن های لازم برای خواستگاری را دارا نمی باشند . پس از نصب

     ياهو مسنجر به يک روم شلوغ رفته هر اسمی كه به نظرش زيباست " اد " می كند و

     با استفاده از آيكن های مربوطه خواستگاری را انجام می دهد . البته ياهو قول داده كه

     نسخه جديد دارای امكانات ازدواج و زندگی مشترک نيز باشد .

/ 45 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضي

سلام وبلاگ جالبی داری خيلی خوب مينويسی مطالبت زيباست من تازه وبلاگ نويسی رو شروع کردم به کلبه من بياخوشحال ميشم دوست دارم تجربيات خودتو در اختيارم بزاری منتظر يادگاریت هستم

ماه خانم

سلام عزيزم خوي مطلب قشنگي رو گذاشتي شرمنده ام ازاينكه نتونستم زودي بيام پيشت

مهدی

سلام.خوبی؟ ____________**__**_____* ____________**__**_____* ___________***_*__*_____* __________****_____**___****** _________*****______**_*______** ________*****_______**________*_** ________*****_______*_______* ________******_____*_______* _________******____*______* __________********_______* __***_________**______** *******__________** _*******_________* __******_________*_* ___***___*_______** ___________*_____*__* _______****_*___* _____******__*_** ____*******___** ____*****______* ____**_________* _____*_________* _____________*_* ______________** ______________* من آپم.تشریف میاری و نظر قشنگتو بگی؟

نيلوفر

سلام ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´دشت شقایق´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´آپ کــــــــرده ´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶

ستاره سهيل

سلام بچه ها من یه آپ کوچولو کردم،دوس داشتيد سر بزنيد منتظرتون هستم

نوشين

حتما بايد بيام داد و بيداد کنم تا آپ کنی؟ دهه

آذر باد

سلام اگر وقت کنی آپ کنی خوب ميشه. ۳ نفر ديگه اومدند و لينکشان کردم. زود اپ کن که هم برای تشکر برم و هم برای دعوت من بازم شرمنده شما شدم.

ستاره سهيل

کسی نمی خواد به ما سر بزنه؟آپما[بوسه][بدرود]

آذر باد

يادم رفت کلبه