.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
 

                                                            نامه های خط خطی

     و خدا با موسی بی واسطه سخن گفت . (نساء/١۶۴)

     من همۀ این مدت به درخت و موسی فکر کردم . به حرف های موسی و حرف زدن تو .

     من چقدر ساده نگاه می کنم که خیال می کنم تو باید مثل آدم ها با همین کلمه ها جواب

     مرا بدهی . اما تو حرف می زنی . تو واقعا حرف می زنی و هزار راه برای حرف زدن با آدم ها

     بلدی . بعضی وقت ها حرف هایت را از زبان دیگران به آدم می گویی ، بعضی وقت ها

     حرف هایت را توی کتاب ها می گذاری و خیلی وقت ها هم با گوشه و کنایه و رمز و اشاره

     صحبت می کنی . می دانم که تو از هر دری وارد می شوی تا با ما حرف بزنی ،

     اما چرا ما بعضی حرف هایت را نمی فهمیم ؟ کلمه های تو ساده است ،

     زبانت هم همین طور . معنی حرف هایت هم واضح است . اما ...

     خدایا ! زبانت را به من هم یاد بده .

     راستش را بگو ! خدا با تو هم حرف می زند ؟ چه جوری ؟ چه شکلی ؟ چه وقت هایی

     می فهمی که این حرف ها ، حرف های خداست ؟ یادت می آید اولین بار چطور

     منظورش را فهمیدی ؟ لابه لای خاطراتت بگرد .

                                                                                       * نامه های خط خطی اثر: عرفان نظرآهاری *

     خدایا ! توی این یه هفته خیلی به صحبت کردن باهات احتیاج دارم . به شنیدن صدات

     و جواب تمام سوال هام . خودت خوب می دونی تو دلم چی می گذره ، تا هفتۀ دیگه

     هزارتا اتفاق ممکن بیفته ، خودت کمکم کن ...