.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
 

                                                                  آسيب شناسی فک و فاميل  

     ۱ـ خاله

     معنای لغوی : خواهر مادر

     معنای استعاره ای : هر زنی كه با مادر رابطۀ گرم و صميمی داشته باشد .

     نقش سمبليک : يک خانم مهربان و دوست داشتنی كه خيلی شبيه مادر است و هميشه برای شما آبنبات و لباس

     می خرد .

     غذای مورد علاقه : آش كشک .

      ضرب المثل : خاله را می خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه يوز . وقت خوردن خاله خواهرزاده رو

      نمی شناسه. اگه خاله ام ريش داشت  ، آقا داييم بود !

      زير شاخه ها : شوهر خاله : يک مرد مهربان كه پيژامه می پوشد و به ادبيات و شكار علاقه مند است .

      دختر خاله ٬ پسر خاله : همبازی دوران كودكی كه يا در بزرگسالی عاشقش می شويد اما با يكی ديگه ازدواج

      می كنيد يا باهاش ازدواج می كنيد اما عاشق يكی ديگه هستيد .

     مشاغل كاذب : خاله زنک بازی ، خاله خانباجی .

      چهره های معروف : خاله خرسه ، خاله سوسكه .

                                             داشتن یک خالۀ مجرد در كودكی از جمله نعمات خداوندی است . 

     ۲ـ عمه

      معنای لغوی : خواهر پدر

      معنای استعاره ای : هر زنی كه با پدر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد . هر زنی كه مادر چشم ديدنش را

      نداشته باشد .

      نقش سمبليک : به عهده گرفتن مسئوليت در موارد ذيل : ۱- جواب همۀ فحش هايی كه می دهيد . مثال : عمته ...

     ۲- جواب همۀ محبت هايی كه می كنيد . مثال : به درد عمه ات می خوره ... ۳- توجيه كليۀ بيقوارگی ها و

      رفتارهای نامتناسب شما  (تنها برای دخترخانم ها ) . مثال : به عمه ات رفتی ... ۴- خيلی چيزهای بدِ ديگه . از دکر

      مثال معذوريم !

      غذای مورد علاقه : شله زرد  ، سمنو .

      ضرب المثل : ندارد . (تخفيف به دليل تعدد در نقش های سمبليک)

      زير شاخه ها : شوهر عمه : يک مرد پولدار كه سيبيل قيطانی دارد و چندش آور است . 

      پسرعمه ٬ دخترعمه : همبازی دوران كودكی كه در بزرگسالی حالتان را به هم می زنند .

      چهره های معروف : عمه ليلا .

      ترجيع بند : دختر كه رسيد به بيست  ، بايد به حالش گريست .

                        داشتن یک عمه كه در توصيفات فوق صدق نكند ٬ جزو خوش شانسی های زندگی است . 

     ۳ـ دايی

      معنای لغوی : برادر مادر

      معنای استعاره ای : هر مردی كه با مادر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد . هر مردی كه پتانسيل كتک خوردن

       توسط پدر را داشته باشد .

      نقش سمبليک : يكی از معدود مردانی كه هر چند به سياست علاقه مند است اما حس گرمی به شما می دهد ،

      هميشه حرف هايتان را می فهمد و می شود پيشش گريه كرد .

      غذای مورد علاقه : فسنجون .

      ضرب المثل : عروس را كه مادرش تعريف كنه ، برای آقا داييش خوبه . اگه خاله ام ريش داشت آقا داييم بود .

      زير شاخه ها : زن دايی : يک زن چاق و شاد كه خيلی كدبانو است و جلوی مادر قپی می آيد . 

      پسردايی ٬ دختردايی : همبازی دوران كودكی كه در بزرگسالی مثل يک همرزم ساپورتتان می كنند .

      چهره های معروف : علی دايی ، دايی جان ناپلئون .

                                                          سعی كنيد حتما حداقل یک دايی داشته باشيد .

     ۴ـ عمو

      معنای لغوی : برادر پدر

      معنای استعاره ای : هر مردی كه با پدر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد .

      نقش سمبليک : يكی از مردانی كه شما هميشه بايد بهش بوس بدهيد و بعد برويد كارتون ببينيد تا او با پدر

      حرف های جدی بزند . يكی از مردانی كه مادر به مناسبت آمدنش قرمه سبزی می پزد و هميشه وقتی می رود

      پدر ساكت شده  ، به فكر فرو می رود .

      غذای مورد علاقه : قرمه سبزی ، آبگوشت .

      ضرب المثل : عقد دختر عمو  پسر عمو را در آسمان بستند .

      زير شاخه ها : زن عمو : يک زن خوشگل كه زياد به شما توجه نمی كند و خودش را برای مادر می گيرد .

      دخترعمو  ٬ پسرعمو : همبازی دوران كودكی كه اگر تا هجده  ٬ بيست سالگی دوام آورده باهاش ازدواج نكنيد

      خطر را از سر گذرانده ايد .

      مشاغل كاذب : بازی در قصه های ايرانی ـ اسلامی .

      چهره های معروف : عمو زنجيرباف ، عمو يادگار ، عمو پورنگ .

                                 داشتن يک عمو ی پولدار خيلی خوب است .