.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

                                                          فرشته بيكار

         روزی مردی خواب عجيبی ديد . او ديد که پيش فرشته هاست و به کارهای آنها

        نگاه مي کند . هنگام ورود ، دسته بزرگی از فرشتگان را ديد که سخت مشغول

       کارند و تند تند نامه هايی را که توسط پيک ها از زمين می رسند ،

       باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند . مرد از فرشته ای پرسيد: شما

       چه کار مي کنيد ؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد ، گفت:

       اين جا بخش دريافت است و دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحويل می گيريم . 

       مرد کمی جلوتر رفت ، باز تعدادی از فرشتگان را ديد که کاغذهايی را داخل پاکت

       می گذارند و آنها را توسط پيک هايی به زمين می فرستند . مرد پرسيد:

       شماها چکار می کنيد؟ يکی از فرشتگان با عجله گفت:اين جا بخش ارسال است ،

       ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستيم .

       مرد کمی جلوتر رفت و ديد يک فرشته بيکار نشسته است . مرد با تعجب از فرشته

        پرسيد: شما چرا بيکاريد؟ فرشته جواب داد: اين جا بخش تصديق جواب است .

       مردمی که دعاهايشان مستجاب شده ، بايد جواب بفرستند ولی عده بسيار کمی

        جواب می دهند . مرد از فرشته پرسيد: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

      فرشته پاسخ داد: بسيار ساده، فقط کافي است بگويند: خدايا شکر!