.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥
 

   پرنده آزاد من ...!

     مدت هاست که برای شنیدن صدای تو باید از پشت درهای بلند و بسته بگذرم

     ولی هیچ گاه به منبع صدا نمی رسم .

     مدت هاست که در انتظار گشودن در قلبت هستم تا من هم وارد شوم 

     و گوشه ای کوچک را از آنِ خود کنم .

     مدت هاست که شکست را با خود یدک می کشم ٬ نمی دانم چرا شکست های من

     مبدأ پیروزی نیست ؟

     مدت هاست که تنهای تنها ٬ در انتظار یک نگاه ٬ یک صدای آشنا در گوشه ای

     نشسته ام و در حسرت یک آرزوی باطل روزم را شب و شبم را روز می کنم .

     امروز که چند سال بزرگتر شده ایم ٬ دنیای من و تو از هم جدا شده ٬ دیروز

     دنیای من و تو یکی بود ولی امروز خرابه ای بیش از آن باقی نمانده است ...!