.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
 

    پرنده دوست داشتنی ام !

         یک سال دیگه هم داره تموم میشه و یه عید جدید داره میاد .

         عید که میشه ٬ تمام خاطرات بچگی مون برایم زنده میشه ٬ خاطرات با هم بودن

         توی اون شهرستان ٬ اون خونه ی بزرگ اما قدیمی پدربزرگ . اون خونه 

       با تک تک اتاق ها و حیاط بزرگی که بعد از ظهرها از صدای ما نوه ها یک لحظه

         آروم نمی موند . همون حیاط با باغچه های وسطش و نخل بزرگ توی باغچه که 

         همیشه به فکر رسیدن خرماهاش بودیم و ستون های توی حیاط که 

         روی یکی از ستون ها اول اسم من و تو نوشته شده .

         دلم برای حیاط بزرگ اون خونه تنگ شده . برای فوتبال بازی کردن ها ( آره ٬ منم

         فوتبال بازی می کنم ! مگه من دل ندارم ؟؟!! ) ٬ بدمینتون بازی کردن ها که

         وقتی توپش می رفت لای نخل خرما می موند ٬ هممون عزا می گرفتیم .

         برای همون حیاطی که بعد از ظهرها مادربزرگ توش نون درست می کرد .

         نون های داغ ٬ چقدر مزه می داد .

         برای همون حیاطی که وقتی من با اسکیت زمین خوردم ( خواستم بگم اسکیت

         دارم ! ) اولین نفر تو بالای سرم بودی با اون چشم های نگرانت .

         دلم برای سالن توی حیاط که ظهر ها همه دور تا دور اون سفره ی بزرگ

         می نشستیم و نهار می خوردیم و شب ها هم تا نزدیک های صبح بیدار بودیم و

         می خندیدیم ٬ تنگ شده . من همه ی این خاطرات رو دوست دارم .

         من اون سبزه های پشت پنجره رو دوست دارم که همیشه واسه رسیدن

         سیزده بدر روز شماری می کردیم تا گره شون بزنیم و بندازیم توی رودخونه .

         من اون رودخونه ی خارج شهر رو دوست دارم که توش آب بازی کردیم .

         من اون کوهی رو دوست دارم که تو دستهام رو گرفتی تا بتونم ازش بالا برم .

         اما حالا چی ؟ حالا سه ساله که من نیومدم توی اون خونه تا باز هم اون خاطرات

         رو داشته باشیم . سه ساله که عید رو با هم توی اون خونه نبودیم ٬

         تو بودی اما من نبودم .

         من دلم برای همه چیز تنگ شده . برای اون شهر ٬ اون خونه ٬ اون حیاط ٬

         اون سالن ٬ اون کوه ٬ اون رودخونه و روزهای خوب با تو بودن ...

         پرنده ! تو که آزادی و هر جا که دوست داری میری . پس دعا کن ٬  فقط دعا کن 

         تا من هم یکبار دیگه بیام اونجا ...