.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
 

     خودت خوب می دونی که هرچی بگم کم گفتم تا جبران ذره ای از زحماتت باشه،

     اصلا جبران در برابر محبت هات کم میاره، تشکر این وسط چی کاره است؟

     چی بگم؟ چطوری بگم که باور کنی عزیزترینی؟

    آره مامان ،

    تو عزیزترینی ،

    تو همون عصارۀ تمام خوبی ها و محبت های تمام دنیایی که

    بهشت هم برای وجود نازنینت کمه ...

                              روزت مبارک ماچ