.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

     می دونی امروز چه روزیه؟

     می دونی اون روزی که همه خندیدن و تو گریه کردی چه روزی بود؟

     می دونی اون روزی که خدا یکی از فرشته هاشو کم کرد و تو رو فرستاد رو زمین

     چه روزی بود؟

     می دونی خدا اون روز می دونست که سال ها بعد می خواد با کم کردن فرشته هاش

     تو این روز، به من بزرگترین هدیه رو بده؟

     می دونی که امروز بهترین روزه؟

     می دونم که می دونی پس

     تولدت مبارک دوست داشتنی ...

     (ساعت نوشتنش رو داشته باش چشمک)