.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸
جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧ :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧ :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦
جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥