.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
 

     خسته ام ... خیلی خسته ...

     از خودم ... از تو ... از این زندگی مزخرفی که واسه خودم درست کردم ...

     از همه چیز الان بدم میاد .

     دیگه خودم هم نمی دونم دارم با خودم چی کار می کنم؟

     خدایا ! تو می دونی؟ تو می دونی آخرش چی میشه؟

     دلم می خواد خودم باشم .... نسترن دو ، سه ماه پیش ... همونی که خنده هاش

     از ته دل شده بود ...

     خیلی وقته که خودم نیستم !

     باید بخوام ... یه اراده می خوام ، یه یا علی و یه کمک از تو خدا جون ...

     می خوام یه مدت نباشم ... می خوام فکر کنم ... به خیلی چیزها ... به خودم ...

     دلم یه تنهایی محض می خواد تا فقط فکر کنم .

     زود خودمو پیدا می کنم و بر می گردم .

     خدایا ! به امید تو ...